• Drukuj

 

Regulamin Wydawniczy / Editorial Policy

 

Sectio A - nauki humanistyczne, społeczne i techniczne

Sectio B - nauki medyczne, kultura fizyczna i zdrowie

 


 

Regulamin Wydawniczy / Editorial Policy

CHARAKTERYSTYKA CZASOPISMA

Acta Scientifica Academiae Ostroviensis Sectio A: Nauki humanistyczne, społeczne i techniczne zamieszcza prace oryginalne, poglądowe i kazuistyczne. Ponadto pismo publikuje recenzje książek oraz sprawozdania ze zjazdów naukowych.

Prace przedstawione przez Autorów polskich przedstawione są w języku polskim (Tytuł pracy i abstrakt dodatkowo w języku angielskim), prace dostarczone przez Autorów z zagranicy winny być w języku angielskim (łączne z abstraktem).

Pismo ukazuje się w druku dwa razy w roku. Pełne teksty artykułów są dostępne pod adresem internetowym redakcji: Zn.wsbip.edu.pl.

 

INFORMACJE OGÓLNE

Odpowiedzialność cywilna

Redakcja stara się czuwać nad merytoryczną stroną pisma, jednak za treści artykułów odpowiadają ich Autorzy. W związku z tym Wydawca ani Rada Naukowa nie ponoszą odpowiedzialności za skutki ewentualnych nierzetelności.

 

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE - REGULAMIN RECENZOWANIA I PRZYJMOWANIA PRAC

Redakcja przyjmuje do druku te prace, które zostaną uznane przez recenzentów i redaktorów za właściwe po względem tematyki, stanowiące oryginalny wkład do postępu w nauce lub posiadają pożądane walory dydaktyczne (szkoleniowe). Prace są oceniane przez recenzentów anonimowo, a autor otrzymuje z redakcji zawiadomienie o przyjęciu bądź odrzuceniu pracy. Korekty tekstu dokonuje pierwszy Autor lub jeden ze współautorów.

Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian dotyczących stylistyki, mianownictwa i skrótów oraz poprawek wersji w języku angielskim - bez uzgodnienia z Autorem.

Artykuły należy zredagować poprawnie pod względem stylistycznym, zgodnie z obowiązującą pisownią i mianownictwem. Skróty muszą być wyjaśnione w tekście.

Prace nie zakwalifikowane do druku nie są odsyłane.

Przesłanie prac do redakcji jest równoznaczne z oświadczeniem, że praca nie była do tej pory publikowana w innych czasopismach oraz nie była wcześniej złożona w innej redakcji. Oddanie pracy do druku jest jednoznaczne ze zgodą wszystkich Autorów na jej publikację i oświadczeniem, że Autorzy mieli pełny dostęp do wszystkich danych w badaniu i biorą pełną odpowiedzialność za całość danych i dokładność ich analizy.

Prace należy nadesłać pod adresem redakcji w dwóch egzemplarzach (nie podlegają zwrotowi Autorom) oraz na nośniku elektronicznym (CD) wraz z pismem przewodnim, zawierającym zgodę wszystkich Autorów na publikację wyników badań.

Wersja elektroniczna prac

Redakcja wymaga nadsyłania prac na nośnikach komputerowych (CD-ROM). Opis nośnika powinien zawierać imię i nazwisko Autora, tytuł pracy, nazwy i numery wersji użytych programów.

Maszynopis

Prace winny być napisane w edytorze tekstu Word, czcionka Times New Roman „12”. Tekst przygotowany w formacie A4, nie powinien być adjustowany.

Na pierwszej stronie należy podać:

·        Tytuł pracy w języku polskim i angielskim

·        Pełne imię i nazwisko Autora (Autorów) pracy. Przy pracach wieloośrodkowych należy przypisać Autorów do ośrodków z których pochodzą

·        Pełną nazwę ośrodka (ośrodków), z którego pochodzi praca (w wersji oficjalnie ustalonej)

·        Wskazać Autora do korespondencji oraz adres na jaki Autor życzy sobie otrzymać korespondencję wraz z tytułem naukowym, pełnym imieniem i nazwiskiem oraz z numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej. Jednocześnie Autor wyraża zgodę na publikację przedstawionych danych adresowych (jeśli Autor wyrazi takie życzenie, numer telefonu nie będzie publikowany)

·        Streszczenie w języku polskim i angielskim

·        Słowa kluczowe w języku polskim i angielskim – nie więcej niż 5 – opisujących przedmiot pracy

Streszczenie i słowa kluczowe (w języku polskim i angielskim) dla prac oryginalnych winno zawierać od 200 do 250 słów w układzie - Cel pracy, Materiał i metodyka, Wyniki, Wnioski/Podsumowanie; dla prac kazuistycznych i poglądowych – od 100 do 150 słów.

Na drugie stronie pracy powinny być opisane informacje o źródłach finansowania pracy (grant, sponsor), podziękowania, ewentualnie powinna się tutaj pojawić nazwa kongresu, na którym praca została ogłoszona.

Tekst pracy

W zależności od rodzaju, praca powinna być podzielona na:

·        Praca oryginalna – wstęp (wprowadzenie do zagadnienia, opis problemu i założenia), cel(e) pracy, materiał i metody (opis projektu badania naukowego, miejsca), wyniki, omówienie (na tle aktualnego piśmiennictwa) i wnioski (nie powinny być powtórzeniem wyników badań)

·        Praca kazuistyczna – wstęp, opis przypadku, omówienie i wnioski

·        Praca poglądowa – wstęp, rozwinięcie omawianego tematu, wnioski

Wymagania co do objętości prac

Prace oryginalne: objętość nie powinna przekraczać 14 stron maszynopisu, wliczając w to stronę tytułową, streszczenie, słowa kluczowe, tekst właściwy i piśmiennictwo;

Prace kazuistyczne: objętość do 9 stron, wliczając w to stronę tytułową, streszczenie, słowa kluczowe, tekst właściwy i piśmiennictwo;

Prace poglądowe: objętość prac poglądowych nie powinna przekraczać 20 stron łączne z piśmiennictwem;

Sprawozdania ze zjazdów i recenzje: objętość – 2 strony.

Skróty stosowane w tekście należy zawsze objaśniać przy pierwszym wystąpieniu terminu, nie należy stosować skrótów w tytule pracy. Niezależnie od tematyki w tekście należy używać międzynarodowych nazw leków.

Wyniki badań laboratoryjnych oraz odpowiednie normy i odchylenia standardowe powinny być wyrażone w jednostkach przyjętych przez Międzynarodowy Układ Miar SI.

Tabele, ryciny, zdjęcia, mapy itp.

Powinny być załączone w osobnej kopercie, również na płycie osobno z zaznaczeniem miejsca ich umieszczenia w tekście. Wszystkie użyte skróty powinny być wyjaśnione pod tabelą, ryciną itp.

Tabele powinny być opisane nad tabelą i ponumerowane cyframi arabskimi. Ryciny powinny być opisane pod ryciną i ponumerowane cyframi arabskimi.

Piśmiennictwo

Piśmiennictwo powinno być umieszczone na końcu pracy – pisane taką samą czcionką jak tekst, ułożone w kolejności alfabetycznej, a w tekście w nawiasach podanie nazwiska autora i po przecinku roku wydania. W piśmiennictwie nie można zamieszczać prac nie cytowanych w tekście pracy.

Opisy wydawnictw zwartych (książki):

Nazwisko(a) Autora(ów) wraz z inicjałem imienia, rok wydania, tytuł, ew. numer kolejnego wydania, nazwę wydawcy, miejsce wydania; przy pracach zbiorowych nazwisko(a) Redaktora(ów) odpowiedzialnego oraz skrót red. podaje się przed tytułem książki; przy opisach rozdziałów książek należy podać Autora(ów) rozdziału, tytuł rozdziału, następnie po oznaczeniu „W.”, tytuł całości, Autora(ów) Redaktora(ów) całości, oznaczenie części wydawniczej, nazwę wydawcy, miejsce wydania oraz numery stron na których zaczyna się i kończy utwór, np.

Książka (całość):

Stuart-Hamilton I. (2006): Psychologia starzenia się. Wprowadzenie. Zysk i Ska Wydawnictwo, Poznań.

 

Rozdział w książce:

Gajewski R. R. (2006): Wykłady on-line. W: M. Dąbrowski, M. Zając (red.), E-learning w kształceniu akademickim. Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa; 15-32.

 

Artykuł w czasopiśmie:

Wojewodzic K. (2007): Neuropedagogika – przyszłość nauczania. „Psychologia w Szkole” 2, Kielce.

  

 

 powrót...Regulamin Wydawniczy / Editorial Policy

 

CHARAKTERYSTYKA CZASOPISMA

Acta Scientifica Academiae Ostroviensis Sectio B: Nauki medyczne, kultura fizyczna i zdrowie  zamieszcza prace oryginalne, poglądowe oraz kazuistyczne. Ponadto pismo publikuje recenzje książek oraz sprawozdania ze zjazdów naukowych.
Prace przedstawione przez Autorów polskich przedstawione są w języku polskim (Tytuł pracy i abstrakt dodatkowo w języku angielskim), prace dostarczone przez Autorów z zagranicy winny być w języku angielskim (łączne z abstraktem).
Pismo ukazuje się w druku cztery razy w roku (dwa razy). Streszczenia artykułów są dostępne pod adresem internetowym redakcji: Zn.wsbip.edu.pl

INFORMACJE OGÓLNE

Wymagania etyczne

Redakcja uznaje zasady zawarte w deklaracji Helsińskiej z 1989 r. i w związku z tym oczekuje od Autorów, aby wszelkie badania wykonane z udziałem człowieka, zostały przeprowadzone zgodnie z tymi zasadami.

Odpowiedzialność cywilna

Redakcja stara się czuwać nad merytoryczną stroną pisma, jednak za treści artykułów odpowiadają ich Autorzy. W związku z tym Wydawca ani Rada Naukowa nie ponoszą odpowiedzialności za skutki ewentualnych nierzetelności.

Poufność informacji o pacjencie

Zmiana danych biograficznych pacjenta w celu ochrony tożsamości stanowi manipulację danych i nie powinna mieć miejsca. Niemniej jednak autorzy prac naukowych mają obowiązek ochrony danych osobowych pacjenta. Należy więc publikować wyłącznie informacje o znaczeniu naukowym i/lub klinicznym. Jeżeli zawarte w artykule informacje umożliwiają w jakikolwiek sposób ustalenie tożsamości badanej osoby, autorzy muszą uzyskać pisemną zgodę tej osoby lub jej opiekuna na opublikowanie jej wyników, w tym zdjęć i innych przed złożeniem do druku. Szczegóły dotyczące rasy, pochodzenia etnicznego, kulturowego i religii osoby badanej powinny być podane wyłącznie w przypadku, gdy, zdaniem autora, wywierają wpływ na przebieg choroby i/lub leczenia dyskutowanego w tekście.

 

 

 

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE - REGULAMIN RECENZOWANIA I PRZYJMOWANIA PRAC

Redakcja przyjmuje do druku te prace, które zostaną uznane przez recenzentów i redaktorów za właściwe po względem tematyki, stanowiące oryginalny wkład do postępu w nauce i/lub praktyce klinicznej lub posiadają pożądane walory dydaktyczne (szkoleniowe). Prace są oceniane przez recenzentów anonimowo, a autor otrzymuje z redakcji zawiadomienie o przyjęciu bądź odrzuceniu pracy. Korekty tekstu dokonuje pierwszy Autor lub jeden ze współautorów.

Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian dotyczących stylistyki, mianownictwa i skrótów oraz poprawek wersji w języku angielskim - bez uzgodnienia z Autorem.

Artykuły należy zredagować poprawnie pod względem stylistycznym, zgodnie z obowiązującą pisownią i mianownictwem. Skróty muszą być wyjaśnione w tekście.

Prace nie zakwalifikowane do druku nie są odsyłane.

Przesłanie prac do redakcji jest równoznaczne z oświadczeniem, że praca nie była do tej pory publikowana w innych czasopismach oraz nie była wcześniej złożona w innej redakcji. Oddanie pracy do druku jest jednoznaczne ze zgodą wszystkich Autorów na jej publikację i oświadczeniem, że Autorzy mieli pełny dostęp do wszystkich danych w badaniu i biorą pełną odpowiedzialność za całość danych i dokładność ich analizy.

Prace należy nadesłać pod adresem redakcji w dwóch egzemplarzach (nie podlegają zwrotowi Autorom) oraz na nośniku elektronicznym (CD) wraz z pismem przewodnim, zawierającym zgodę wszystkich Autorów na publikację wyników badań.

Wersja elektroniczna prac

Redakcja wymaga nadsyłania prac na nośnikach komputerowych (CD-ROM). Opis nośnika powinien zawierać imię i nazwisko Autora, tytuł pracy, nazwy i numery wersji użytych programów.

Maszynopis

Prace winny być napisane w edytorze tekstu Word, czcionka Times New Roman „12”. Tekst przygotowany w formacie A4, nie powinien być adjustowany.

Na pierwszej stronie należy podać:

  • ·        Tytuł pracy w języku polskim i angielskim
  • ·        Pełne imię i nazwisko Autora (Autorów) pracy. Przy pracach wieloośrodkowych należy przypisać Autorów do ośrodków z których pochodzą
  • ·        Pełną nazwę ośrodka (ośrodków), z którego pochodzi praca (w wersji oficjalnie ustalonej)
  • ·        Wskazać Autora do korespondencji oraz adres na jaki Autor życzy sobie otrzymać korespondencję wraz z tytułem naukowym, pełnym imieniem i nazwiskiem oraz z numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej. Jednocześnie Autor wyraża zgodę na publikację przedstawionych danych adresowych (jeśli Autor wyrazi takie życzenie, numer telefonu nie będzie publikowany)
  • ·        Streszczenie w języku polskim i angielskim
  • ·        Słowa kluczowe w języku polskim i angielskim – nie więcej niż 5 – opisujących przedmiot pracy, jeśli to możliwe – zgodnie z Index Medicus Subject Headings (MESH)

Streszczenie i słowa kluczowe (w języku polskim i angielskim) dla prac oryginalnych winno zawierać od 200 do 250 słów w układzie - Cel pracy, Materiał i metodyka, Wyniki, Wnioski/Podsumowanie; dla prac kazuistycznych i poglądowych – od 100 do 150 słów.

Na drugie stronie pracy powinny być opisane informacje o źródłach finansowania pracy (grant, sponsor), podziękowania, ewentualnie powinna się tutaj pojawić nazwa kongresu, na którym praca została ogłoszona oraz zgoda pacjenta na publikację, jeśli jest wymagana.

Tekst pracy

W zależności od rodzaju, praca powinna być podzielona na:

  • ·        Praca oryginalna – wstęp (wprowadzenie do zagadnienia, opis problemu i założenia), cel(e) pracy, materiał i metody (opis projektu badania naukowego, miejsca), wyniki, omówienie (na tle aktualnego piśmiennictwa) i wnioski (nie powinny być powtórzeniem wyników badań)
  • ·        Praca kazuistyczna – wstęp, opis przypadku, omówienie i wnioski
  • ·        Praca poglądowa – wstęp, rozwinięcie omawianego tematu, wnioski

Wymagania co do objętości prac

Prace oryginalne: objętość nie powinna przekraczać 14 stron maszynopisu, wliczając w to stronę tytułową, streszczenie, słowa kluczowe, tekst właściwy i piśmiennictwo;

Prace kazuistyczne: objętość do 9 stron, wliczając w to stronę tytułową, streszczenie, słowa kluczowe, tekst właściwy i piśmiennictwo;

Prace poglądowe: objętość prac poglądowych nie powinna przekraczać 20 stron łączne z piśmiennictwem;

Sprawozdania ze zjazdów i recenzje: objętość – 2 strony.

Skróty stosowane w tekście należy zawsze objaśniać przy pierwszym wystąpieniu terminu, nie należy stosować skrótów w tytule pracy. Niezależnie od tematyki w tekście należy używać międzynarodowych nazw leków.

Wyniki badań laboratoryjnych oraz odpowiednie normy i odchylenia standardowe powinny być wyrażone w jednostkach przyjętych przez Międzynarodowy Układ Miar SI.

Tabele, ryciny, zdjęcia, mapy itp.

Powinny być załączone w osobnej kopercie, również na płycie osobno z zaznaczeniem miejsca ich umieszczenia w tekście. Wszystkie użyte skróty powinny być wyjaśnione pod tabelą, ryciną itp.

Tabele powinny być opisane nad tabelą i ponumerowane cyframi arabskimi. Ryciny powinny być opisane pod ryciną i ponumerowane cyframi arabskimi.

Piśmiennictwo

Piśmiennictwo powinno być umieszczone na końcu pracy – pisane taką samą czcionką jak tekst, ułożone zgodnie z kolejnością cytowania prac w tekście oznaczonych w nawiasach kwadratowych (standard Vancouver). Piśmiennictwo powinno zawierać wyłącznie pozycje opublikowane. W piśmiennictwie nie można zamieszczać prac nie cytowanych w tekście pracy.

Opisy wydawnictw zwartych (książki):

Nazwisko(a) Autora(ów) wraz z inicjałem imienia, tytuł, ew. numer kolejnego wydania, nazwę wydawcy, miejsce i rok wydania; przy pracach zbiorowych nazwisko(a) Redaktora(ów) odpowiedzialnego oraz skrót red. podaje się przed tytułem książki; przy opisach rozdziałów książek należy podać Autora(ów) rozdziału, tytuł rozdziału, następnie po oznaczeniu „W.”, tytuł całości, Autora(ów) Redaktora(ów) całości, oznaczenie części wydawniczej, nazwę wydawcy, miejsce i rok wydania oraz numery stron na których zaczyna się i kończy utwór, np.

Książka (całość):

Maramorosch K, Shope RE. Invertebrate Immunity. Academic Press. New York, San Francisco, London 1976.

 

Rozdział w książce:

Bron JD. Early events in the infection of the arthopod gut by pathogenic insect viruses. In: Invertebrate Immunity. Ed. Maramorosch K, Shope RE. Academic Press. New York, San Francisco, London 1976; 80-111.

Orkiszewska A. Badania u chorych chirurgicznych W: Chirurgia dla pielęgniarek. Red. Rowiński W, Dziak A, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1999; 48-72.

 

 

  powrót...