Start

 

Regulamin Wydawniczy / Editorial Policy

 

Sectio A - nauki humanistyczne, społeczne i techniczne

Sectio B - nauki medyczne, kultura fizyczna i zdrowie

 


 

Regulamin Wydawniczy / Editorial Policy

 

CHARAKTERYSTYKA CZASOPISMA

 

Acta Scientifica Academiae Ostroviensis Sectio A: Nauki humanistyczne, społeczne i techniczne zamieszcza prace oryginalne, poglądowe i kazuistyczne. Ponadto pismo publikuje recenzje książek oraz sprawozdania ze zjazdów naukowych.

 

Prace przedstawione przez Autorów polskich przedstawione są w języku polskim (Tytuł pracy i abstrakt dodatkowo w języku angielskim), prace dostarczone przez Autorów z zagranicy winny być w języku angielskim (łączne z abstraktem).

 

Pismo ukazuje się w druku dwa razy w roku. Pełne teksty artykułów są dostępne pod adresem internetowym redakcji: Zn.wsbip.edu.pl.

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

Odpowiedzialność cywilna

 

Redakcja stara się czuwać nad merytoryczną stroną pisma, jednak za treści artykułów odpowiadają ich Autorzy. W związku z tym Wydawca ani Rada Naukowa nie ponoszą odpowiedzialności za skutki ewentualnych nierzetelności.

 

 

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE - REGULAMIN RECENZOWANIA I PRZYJMOWANIA PRAC

 

Zasady recenzowania

 

Zasady recenzowania tekstów zgłoszonych do publikacji w zeszytach naukowych są zgodne z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Redakcja zastrzega sobie prawo odrzucenia artykułu lub skrócenia tekstu, jeśli nie będzie on spełniał wymogów redakcyjnych.

 

Do oceny każdego artykułu Redakcja powołuje dwóch niezależnych recenzentów. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej, innej niż narodowość autora pracy.

 

Recenzowanie tekstów odbywa się przy, rekomendowanym przez Ministerstwo, zachowaniu anonimowości autora oraz recenzenta (tzw. „double-blind review proces”)

 

Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

 

Recenzent ma prawo zasugerować, że artykuł powinien zostać opublikowany w innym dziale czasopisma (poza blokiem tematycznym). Ostateczna decyzja o miejscu publikacji tekstu należy do redakcji.

 

Raz w roku publikowana jest na stronie czasopisma lista recenzentów. Nazwiska recenzentów podawane są w kolejności alfabetycznej.

 

Podstawowe zasady recenzowania publikacji w czasopismach, którymi w procesie recenzowania kieruje się redakcja są dostępne w broszurze przygotowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce).

 

Formularz recenzji do pobrania

 

Redakcja przyjmuje do druku te prace, które zostaną uznane przez recenzentów i redaktorów za właściwe po względem tematyki, stanowiące oryginalny wkład do postępu w nauce lub posiadają pożądane walory dydaktyczne (szkoleniowe). Autor otrzymuje z redakcji zawiadomienie o przyjęciu bądź odrzuceniu pracy. Korekty tekstu dokonuje pierwszy Autor lub jeden ze współautorów.

 

Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian dotyczących stylistyki, mianownictwa i skrótów oraz poprawek wersji w języku angielskim - bez uzgodnienia z Autorem.

 

Artykuły należy zredagować poprawnie pod względem stylistycznym, zgodnie z obowiązującą pisownią i mianownictwem. Skróty muszą być wyjaśnione w tekście.

 

Prace nie zakwalifikowane do druku nie są odsyłane.

 

Przesłanie prac do redakcji jest równoznaczne z oświadczeniem Autora o nieograniczonych w żaden sposób prawach autorskich (osobistych i majątkowych) do zgłaszanego do wydania dzieła (dotyczy to również materiałów uzupełniających: ilustracji, wykresów itp.), które zostają przeniesione. Wysyłając tekst do publikacji Autor poświadcza również jego oryginalność oraz to, że artykuł nie był wcześniej publikowany.

 

 

W przypadku prac współautorskich niezbędne jest nadesłanie oświadczenia o procentowym udziale poszczególnych Autorów – wzory oświadczeń poniżej.
 

Oświadczenie o współautorstwie

Declaration of co-authorship

Prace należy nadesłać pod adresem redakcji w dwóch egzemplarzach (nie podlegają zwrotowi Autorom) oraz na nośniku elektronicznym (CD) wraz z pismem przewodnim, zawierającym zgodę wszystkich Autorów na publikację wyników badań.

 

Wersja elektroniczna prac

 

Redakcja wymaga nadsyłania prac na nośnikach komputerowych (CD-ROM). Opis nośnika powinien zawierać imię i nazwisko Autora, tytuł pracy, nazwy i numery wersji użytych programów.

 

Maszynopis

 

Prace winny być napisane w edytorze tekstu Word, czcionka Times New Roman „12”. Tekst przygotowany w formacie A4, nie powinien być adjustowany.

 

Na pierwszej stronie należy podać:

 

·         Tytuł pracy w języku polskim i angielskim

 

·         Pełne imię i nazwisko Autora (Autorów) pracy. Przy pracach wieloośrodkowych należy przypisać Autorów do ośrodków z których pochodzą

 

·         Pełną nazwę ośrodka (ośrodków), z którego pochodzi praca (w wersji oficjalnie ustalonej)

 

·         Wskazać Autora do korespondencji oraz adres na jaki Autor życzy sobie otrzymać korespondencję wraz z tytułem naukowym, pełnym imieniem i nazwiskiem oraz z numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej. Jednocześnie Autor wyraża zgodę na publikację przedstawionych danych adresowych (jeśli Autor wyrazi takie życzenie, numer telefonu nie będzie publikowany)

 

·         Streszczenie w języku polskim i angielskim

 

·         Słowa kluczowe w języku polskim i angielskim – nie więcej niż 5 – opisujących przedmiot pracy

 

Streszczenie i słowa kluczowe (w języku polskim i angielskim) dla prac oryginalnych winno zawierać od 200 do 250 słów w układzie - Cel pracy, Materiał i metodyka, Wyniki, Wnioski/Podsumowanie; dla prac kazuistycznych i poglądowych – od 100 do 150 słów.

 

Na drugiej stronie pracy powinny być opisane informacje o źródłach finansowania pracy (grant, sponsor), podziękowania, ewentualnie powinna się tutaj pojawić nazwa kongresu, na którym praca została ogłoszona.

 

Tekst pracy

 

W zależności od rodzaju, praca powinna być podzielona na:

 

·         Praca oryginalna – wstęp (wprowadzenie do zagadnienia, opis problemu i założenia), cel(e) pracy, materiał i metody (opis projektu badania naukowego, miejsca), wyniki, omówienie (na tle aktualnego piśmiennictwa) i wnioski (nie powinny być powtórzeniem wyników badań)

 

·         Praca kazuistyczna – wstęp, opis przypadku, omówienie i wnioski

 

·         Praca poglądowa – wstęp, rozwinięcie omawianego tematu, wnioski

 

Wymagania co do objętości prac

 

Prace oryginalne: objętość nie powinna przekraczać 14 stron maszynopisu, wliczając w to stronę tytułową, streszczenie, słowa kluczowe, tekst właściwy i piśmiennictwo;

 

Prace kazuistyczne: objętość do 9 stron, wliczając w to stronę tytułową, streszczenie, słowa kluczowe, tekst właściwy i piśmiennictwo;

 

Prace poglądowe: objętość prac poglądowych nie powinna przekraczać 20 stron łącznie z piśmiennictwem;

 

Sprawozdania ze zjazdów i recenzje: objętość – 2 strony.

 

Skróty stosowane w tekście należy zawsze objaśniać przy pierwszym wystąpieniu terminu, nie należy stosować skrótów w tytule pracy. Niezależnie od tematyki w tekście należy używać międzynarodowych nazw leków.

 

Wyniki badań laboratoryjnych oraz odpowiednie normy i odchylenia standardowe powinny być wyrażone w jednostkach przyjętych przez Międzynarodowy Układ Miar SI.

 

Tabele, ryciny, zdjęcia, mapy itp.

 

Powinny być załączone w osobnej kopercie, również na płycie osobno z zaznaczeniem miejsca ich umieszczenia w tekście. Wszystkie użyte skróty powinny być wyjaśnione pod tabelą, ryciną itp.

 

Tabele powinny być opisane nad tabelą i ponumerowane cyframi arabskimi. Ryciny powinny być opisane pod ryciną i ponumerowane cyframi arabskimi.

 

Zasady cytowania

 

Wszystkie cytaty należy zapisywać kursywą. Opis bibliograficzny w piśmiennictwie.

 

Piśmiennictwo

 

Piśmiennictwo powinno być umieszczone na końcu pracy – pisane taką samą czcionką jak tekst, ułożone w kolejności alfabetycznej.

 

Przypisy:

 

W tekście stosuje się przypisy dolne wg wzoru:

 

Opisy wydawnictw zwartych (książki):

 

Inicjał imienia, nazwisko autora lub redaktora (redaktor zaznaczany za pomocą skrótu - red.), tytuł pisany kursywą, wydawnictwo, miejsce wydania, rok, strony.

 

Przykład:

 

T. Pilch, Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2001, s. 46.

 

Cytując daną publikację po raz pierwszy, należy umieścić w przypisie pełny opis bibliograficzny.

 

Odwołując się ponownie do tego samego miejsca w tej samej publikacji, należy w kolejnym przypisie stosować zapis skrócony – Ibidem – bez podawania numeru strony.

 

Przykład:

 

T. Pilch, Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2001, s. 46.

 

Ibidem.

 

 

 

Odwołując się w kolejnym przypisie do innego miejsca, tej samej publikacji, również należy użyć skrótu – Ibidem – oraz podać numer/zakres stron, z których dany cytat został zaczerpnięty.

 

Przykład:

 

T. Pilch, Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2001, s. 46.

 

Ibidem, s. 16.

 

Jeżeli cytując, powołujemy się na daną publikację, a w następnym przypisie odwołujemy się do innej, wówczas chcąc powtórnie odwołać się do pierwszej z nich, należy przytoczyć początkowe elementy opisu bibliograficznego: nazwę autora, początkowe słowa tytułu, dodając skrót: op. cit.

 

Przykład:

 

T. Pilch, Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2001, s. 46.

 

M. Węglińska, Jak pisać pracę magisterską, Of. Wyd. Impuls, Kraków 2009, s. 30.

 

T. Pilch, op. cit., s. 12.

 

 

 

Opis rozdziału w książce:

 

R. R. Gajewski, Wykłady on-line [w:] M. Dąbrowski, M. Zając (red.), E-learning w kształceniu akademickim, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2006, s. 15-32.

 

 

 

Opis artykułu w czasopiśmie:

 

K. Wojewodzic, Neuropedagogika – przyszłość nauczania. „Psychologia w Szkole” 2007, nr 2, s. 15-28.

 

 

 

Bibliografia

 

Wyd. zwarte (książki):

 

Prace autorskie – całość:

 

Nazwisko, inicjał imienia autora, tytuł, oznaczenie wydania, wydawnictwo, miejsce wydania, rok.

 

Przykład:

 

Gajda J., Pedagogika kultury w zarysie, Of. Wyd. Impuls, Kraków 2007.

 

 

 

Prace zbiorowe – całość

 

Nazwisko, inicjał imienia redaktora (red.), tytuł, oznaczenie wydania, wydawnictwo, miejsce wydania, rok.

 

Przykład:

 

Siemieniecki B. (red.), Manipulacja, media, edukacja, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007.

 

 

 

Prace zbiorowe – artykuł

 

Nazwisko, inicjał imienia autora artykułu, tytuł artykułu [w:] nazwisko inicjał imienia redaktora (red.), tytuł całości, oznaczenie wydania, wydawnictwo, miejsce wydania, lokalizacja artykułu w dokumencie macierzystym (tom, strony)

 

Przykład:

 

Obuchowski K. (red.), Anatomia jednostki a osobowość [w:] J. Reykowski, Studia z psychologii emocji, motywacji i osobowości, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1977, s. 48-60.

 

 

 

Prace niepublikowane:

 

Praca autorska – całość:

 

Nazwisko Inicjał imienia autora, Tytuł, Rodzaj pracy (magisterska, doktorska itp.), Instytucja sprawcza i jej siedziba rok opracowania (technika wykonania – maszynopis, rękopis, komputer opis – w formie skrótu).

 

Przykład:

 

Klimek A, Praca z uczniem zdolnym, praca magisterska, Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św., Ostrowiec Św. 2011 (kps).

 

 

 

Praca autorska – fragment lub rozdział:

 

Nazwisko Inicjał imienia autora, Tytuł, Rodzaj pracy (magisterska, doktorska itp.), Instytucja sprawcza i jej siedziba rok opracowania (technika wykonania – maszynopis, rękopis, komputer opis – w formie skrótu), numer rozdziału, Tytuł rozdziału, strony.

 

Przykład:

 

Klimek A, Praca z uczniem zdolnym, praca magisterska, Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św., Ostrowiec Św. 2011 (kps), Rozdz. 2, Rodzaje inteligencji, s. 10-19.

 

 

 

Wydawnictwa prawne

 

Ustawy i zarządzenia:

 

Tytuł dokumentu. Lokalizacja w miejscu publikacji.

 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425.

 

Dokumenty elektroniczne online

 

Obowiązują te same zasady piśmiennictwa jak przy dokumentach drukowanych. Na końcu należy umieścić po przecinku [datę dostępu] i adres internetowy.

 

Przykład:

 

Woźniak Z., Niepełnosprawność i niepełnosprawni w polityce społecznej. Społeczny kontekst medycznego problemu, Warszawa, [dostęp: 2010.03.03] www.swps.edu.pl/new_www/UserFiles/File/EFS/Publikacje?1_3.pdf.

 

 

 

Systemy elektronicznego komunikowania się (wortal, blog, forum, informacje ze strony www)

 

Tytuł wortalu, bloga, forum, [dostęp] adres internetowy

 

Przykład:

 

Awans zawodowy nauczyciela, [dostęp 2013.12.10] www.literka.pl/index.html

 

 powrót...Regulamin Wydawniczy / Editorial Policy

 

 

CHARAKTERYSTYKA CZASOPISMA

 

Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio B, Nauki medyczne, kultura fizyczna i zdrowie” zamieszcza prace oryginalne, poglądowe oraz kazuistyczne. Ponadto pismo publikuje recenzje książek oraz sprawozdania ze zjazdów naukowych.

 

Prace przedstawione przez Autorów polskich przedstawione są w języku polskim (Tytuł pracy i abstrakt dodatkowo w języku angielskim), prace dostarczone przez Autorów z zagranicy winny być w języku angielskim (łączne z abstraktem).

 

Pismo ukazuje się w druku cztery razy w roku (dwa razy). Streszczenia artykułów są dostępne pod adresem internetowym redakcji: Zn.wsbip.edu.pl

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

Wymagania etyczne

 

Redakcja uznaje zasady zawarte w deklaracji Helsińskiej z 1989 r. i w związku z tym oczekuje od Autorów, aby wszelkie badania wykonane z udziałem człowieka, zostały przeprowadzone zgodnie z tymi zasadami.

 

Odpowiedzialność cywilna

 

Redakcja stara się czuwać nad merytoryczną stroną pisma, jednak za treści artykułów odpowiadają ich Autorzy. W związku z tym Wydawca ani Rada Naukowa nie ponoszą odpowiedzialności za skutki ewentualnych nierzetelności.

 

Poufność informacji o pacjencie

 

Zmiana danych biograficznych pacjenta w celu ochrony tożsamości stanowi manipulację danych i nie powinna mieć miejsca. Niemniej jednak autorzy prac naukowych mają obowiązek ochrony danych osobowych pacjenta. Należy więc publikować wyłącznie informacje o znaczeniu naukowym i/lub klinicznym. Jeżeli zawarte w artykule informacje umożliwiają w jakikolwiek sposób ustalenie tożsamości badanej osoby, autorzy muszą uzyskać pisemną zgodę tej osoby lub jej opiekuna na opublikowanie jej wyników, w tym zdjęć i innych przed złożeniem do druku. Szczegóły dotyczące rasy, pochodzenia etnicznego, kulturowego i religii osoby badanej powinny być podane wyłącznie w przypadku, gdy, zdaniem autora, wywierają wpływ na przebieg choroby i/lub leczenia dyskutowanego w tekście.

 

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE - REGULAMIN RECENZOWANIA I PRZYJMOWANIA PRAC

 

Zasady recenzowania

 

Zasady recenzowania tekstów zgłoszonych do publikacji w zeszytach naukowych są zgodne z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Redakcja zastrzega sobie prawo odrzucenia artykułu lub skrócenia tekstu, jeśli nie będzie on spełniał wymogów redakcyjnych.

 

Do oceny każdego artykułu Redakcja powołuje dwóch niezależnych recenzentów. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej, innej niż narodowość autora pracy.

 

Recenzowanie tekstów odbywa się przy, rekomendowanym przez Ministerstwo, zachowaniu anonimowości autora oraz recenzenta (tzw. „double-blind review proces”)

 

Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

 

Recenzent ma prawo zasugerować, że artykuł powinien zostać opublikowany w innym dziale czasopisma (poza blokiem tematycznym). Ostateczna decyzja o miejscu publikacji tekstu należy do redakcji.

 

Raz w roku publikowana jest na stronie czasopisma lista recenzentów. Nazwiska recenzentów podawane są w kolejności alfabetycznej.

 

Podstawowe zasady recenzowania publikacji w czasopismach, którymi w procesie recenzowania kieruje się redakcja są dostępne w broszurze przygotowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce).

 

Formularz recenzji do pobrania

 

Redakcja przyjmuje do druku te prace, które zostaną uznane przez recenzentów i redaktorów za właściwe po względem tematyki, stanowiące oryginalny wkład do postępu w nauce i/lub praktyce klinicznej lub posiadają pożądane walory dydaktyczne (szkoleniowe). Autor otrzymuje z redakcji zawiadomienie o przyjęciu bądź odrzuceniu pracy. Korekty tekstu dokonuje pierwszy Autor lub jeden ze współautorów.

 

Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian dotyczących stylistyki, mianownictwa i skrótów oraz poprawek wersji w języku angielskim - bez uzgodnienia z Autorem.

 

Artykuły należy zredagować poprawnie pod względem stylistycznym, zgodnie z obowiązującą pisownią i mianownictwem. Skróty muszą być wyjaśnione w tekście.

 

Prace nie zakwalifikowane do druku nie są odsyłane.

 

Przesłanie prac do redakcji jest równoznaczne z oświadczeniem Autora o nieograniczonych w żaden sposób prawach autorskich (osobistych i majątkowych) do zgłaszanego do wydania dzieła (dotyczy to również materiałów uzupełniających: ilustracji, wykresów itp.), które zostają przeniesione. Wysyłając tekst do publikacji Autor poświadcza również jego oryginalność oraz to, że artykuł nie był wcześniej publikowany.

 

W przypadku prac współautorskich niezbędne jest nadesłanie oświadczenia o procentowym udziale poszczególnych Autorów – wzory oświadczeń poniżej.

 

Oświadczenie o współautorstwie

 

Declaration of co-authorship

 

Prace należy nadesłać pod adresem redakcji w dwóch egzemplarzach (nie podlegają zwrotowi Autorom) oraz na nośniku elektronicznym (CD) wraz z pismem przewodnim, zawierającym zgodę wszystkich Autorów na publikację wyników badań.

 

Wersja elektroniczna prac

 

Redakcja wymaga nadsyłania prac na nośnikach komputerowych (CD-ROM). Opis nośnika powinien zawierać imię i nazwisko Autora, tytuł pracy, nazwy i numery wersji użytych programów.

 

Maszynopis

 

Prace winny być napisane w edytorze tekstu Word, czcionka Times New Roman „12”. Tekst przygotowany w formacie A4, nie powinien być adjustowany.

 

Na pierwszej stronie należy podać:

 

·         Tytuł pracy w języku polskim i angielskim

 

·         Pełne imię i nazwisko Autora (Autorów) pracy. Przy pracach wieloośrodkowych należy przypisać Autorów do ośrodków z których pochodzą

 

·         Pełną nazwę ośrodka (ośrodków), z którego pochodzi praca (w wersji oficjalnie ustalonej)

 

·         Wskazać Autora do korespondencji oraz adres na jaki Autor życzy sobie otrzymać korespondencję wraz z tytułem naukowym, pełnym imieniem i nazwiskiem oraz z numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej. Jednocześnie Autor wyraża zgodę na publikację przedstawionych danych adresowych (jeśli Autor wyrazi takie życzenie, numer telefonu nie będzie publikowany)

 

·         Streszczenie w języku polskim i angielskim

 

·         Słowa kluczowe w języku polskim i angielskim – nie więcej niż 5 – opisujących przedmiot pracy, jeśli to możliwe – zgodnie z Index Medicus Subject Headings (MESH)

 

Streszczenie i słowa kluczowe (w języku polskim i angielskim) dla prac oryginalnych winno zawierać od 200 do 250 słów w układzie - Cel pracy, Materiał i metodyka, Wyniki, Wnioski/Podsumowanie; dla prac kazuistycznych i poglądowych – od 100 do 150 słów.

 

Na drugie stronie pracy powinny być opisane informacje o źródłach finansowania pracy (grant, sponsor), podziękowania, ewentualnie powinna się tutaj pojawić nazwa kongresu, na którym praca została ogłoszona oraz zgoda pacjenta na publikację, jeśli jest wymagana.

 

Tekst pracy

 

W zależności od rodzaju, praca powinna być podzielona na:

 

·         Praca oryginalna – wstęp (wprowadzenie do zagadnienia, opis problemu i założenia), cel(e) pracy, materiał i metody (opis projektu badania naukowego, miejsca), wyniki, omówienie (na tle aktualnego piśmiennictwa) i wnioski (nie powinny być powtórzeniem wyników badań)

 

·         Praca kazuistyczna – wstęp, opis przypadku, omówienie i wnioski

 

·         Praca poglądowa – wstęp, rozwinięcie omawianego tematu, wnioski

 

Wymagania co do objętości prac

 

Prace oryginalne: objętość nie powinna przekraczać 14 stron maszynopisu, wliczając w to stronę tytułową, streszczenie, słowa kluczowe, tekst właściwy i piśmiennictwo;

 

Prace kazuistyczne: objętość do 9 stron, wliczając w to stronę tytułową, streszczenie, słowa kluczowe, tekst właściwy i piśmiennictwo;

 

Prace poglądowe: objętość prac poglądowych nie powinna przekraczać 20 stron łączne z piśmiennictwem;

 

Sprawozdania ze zjazdów i recenzje: objętość – 2 strony.

 

Skróty stosowane w tekście należy zawsze objaśniać przy pierwszym wystąpieniu terminu, nie należy stosować skrótów w tytule pracy. Niezależnie od tematyki w tekście należy używać międzynarodowych nazw leków.

 

Wyniki badań laboratoryjnych oraz odpowiednie normy i odchylenia standardowe powinny być wyrażone w jednostkach przyjętych przez Międzynarodowy Układ Miar SI.

 

Tabele, ryciny, zdjęcia, mapy itp.

 

Powinny być załączone w osobnej kopercie, również na płycie osobno z zaznaczeniem miejsca ich umieszczenia w tekście. Wszystkie użyte skróty powinny być wyjaśnione pod tabelą, ryciną itp.

 

Tabele powinny być opisane nad tabelą i ponumerowane cyframi arabskimi. Ryciny powinny być opisane pod ryciną i ponumerowane cyframi arabskimi.

 

Piśmiennictwo

 

Piśmiennictwo powinno być umieszczone na końcu pracy – pisane taką samą czcionką jak tekst, ułożone zgodnie z kolejnością cytowania prac w tekście oznaczonych w nawiasach kwadratowych (standard Vancouver). Piśmiennictwo powinno zawierać wyłącznie pozycje opublikowane. W piśmiennictwie nie można zamieszczać prac nie cytowanych w tekście pracy.

 

Opisy wydawnictw zwartych (książki):

 

Nazwisko(a) Autora(ów) wraz z inicjałem imienia, tytuł, ew. numer kolejnego wydania, nazwę wydawcy, miejsce i rok wydania; przy pracach zbiorowych nazwisko(a) Redaktora(ów) odpowiedzialnego oraz skrót red. podaje się przed tytułem książki; przy opisach rozdziałów książek należy podać Autora(ów) rozdziału, tytuł rozdziału, następnie po oznaczeniu „W.”, tytuł całości, Autora(ów) Redaktora(ów) całości, oznaczenie części wydawniczej, nazwę wydawcy, miejsce i rok wydania oraz numery stron na których zaczyna się i kończy utwór, np.

 

Książka (całość):

 

Maramorosch K, Shope RE. Invertebrate Immunity. Academic Press. New York, San Francisco, London 1976.

 

 

 

Rozdział w książce:

 

Bron JD. Early events in the infection of the arthopod gut by pathogenic insect viruses. In: Invertebrate Immunity. Ed. Maramorosch K, Shope RE. Academic Press. New York, San Francisco, London 1976; 80-111.

 

Orkiszewska A. Badania u chorych chirurgicznych W: Chirurgia dla pielęgniarek. Red. Rowiński W, Dziak A, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1999; 48-72.

 

 

 

Dokumenty elektroniczne online

 

Obowiązują te same zasady piśmiennictwa jak przy dokumentach drukowanych. Na końcu należy umieścić po przecinku [datę dostępu] i adres internetowy.

 

Przykład:

 

Woźniak Z., Niepełnosprawność i niepełnosprawni w polityce społecznej. Społeczny kontekst medycznego problemu, Warszawa, [dostęp: 2010.03.03] www.swps.edu.pl/new_www/UserFiles/File/EFS/Publikacje?1_3.pdf.

 

 

 

Systemy elektronicznego komunikowania się (wortal, blog, forum, informacje ze strony www)

 

Tytuł wortalu, bloga, forum, [dostęp] adres internetowy

 

Przykład:

 

Badania pielęgniarskie konsekwencje wypalenia, [dostęp 2013.12.10] http://www.nursing.com.pl/ArchiwumMagazynuPiP_Badanie_pielegniarskie_Konsekwencje_wypalenia_47.html

 

 


Dodatkowe informacje

Polish Afrikaans Albanian Arabic Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Bulgarian Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Czech Danish Dutch English Estonian Filipino Finnish French Georgian German Greek Haitian Creole Hindi Hungarian Indonesian Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Maltese Norwegian Persian Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Thai Turkish Ukrainian Vietnamese Yiddish