Procedura recenzowania

Zasady recenzowania tekstów zgłoszonych do publikacji w zeszytach naukowych są zgodne z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Redakcja zastrzega sobie prawo odrzucenia artykułu lub skrócenia tekstu, jeśli nie będzie on spełniał wymogów redakcyjnych.

Do oceny każdego artykułu Redakcja powołuje dwóch niezależnych recenzentów. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej, innej niż narodowość autora pracy.

Recenzowanie tekstów odbywa się przy, rekomendowanym przez Ministerstwo, zachowaniu anonimowości autora oraz recenzenta (tzw. „double-blind review proces”)

Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

Recenzent ma prawo zasugerować, że artykuł powinien zostać opublikowany w innym dziale czasopisma (poza blokiem tematycznym). Ostateczna decyzja o miejscu publikacji tekstu należy do redakcji.

Raz w roku publikowana jest na stronie czasopisma lista recenzentów. Nazwiska recenzentów podawane są w kolejności alfabetycznej.

Podstawowe zasady recenzowania publikacji w czasopismach, którymi w procesie recenzowania kieruje się redakcja są dostępne w broszurze przygotowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce).

Formularz recenzji do pobrania pdf