INFORMACJE OGÓLNE

Wymagania etyczne

Redakcja uznaje zasady zawarte w deklaracji Helsińskiej z 1989 r. i w związku z tym oczekuje od Autorów, aby wszelkie badania wykonane z udziałem człowieka, zostały przeprowadzone zgodnie z tymi zasadami.

Odpowiedzialność cywilna

Redakcja stara się czuwać nad merytoryczną stroną pisma, jednak za treści artykułów odpowiadają ich Autorzy. W związku z tym Wydawca ani Rada Naukowa nie ponoszą odpowiedzialności za skutki ewentualnych nierzetelności.

Poufność informacji o pacjencie

Zmiana danych biograficznych pacjenta w celu ochrony tożsamości stanowi manipulację danych i nie powinna mieć miejsca. Niemniej jednak autorzy prac naukowych mają obowiązek ochrony danych osobowych pacjenta. Należy więc publikować wyłącznie informacje o znaczeniu naukowym i/lub klinicznym. Jeżeli zawarte w artykule informacje umożliwiają w jakikolwiek sposób ustalenie tożsamości badanej osoby, autorzy muszą uzyskać pisemną zgodę tej osoby lub jej opiekuna na opublikowanie jej wyników, w tym zdjęć i innych przed złożeniem do druku. Szczegóły dotyczące rasy, pochodzenia etnicznego, kulturowego i religii osoby badanej powinny być podane wyłącznie w przypadku, gdy, zdaniem autora, wywierają wpływ na przebieg choroby i/lub leczenia dyskutowanego w tekście.

Redakcja przyjmuje do druku te prace, które zostaną uznane przez recenzentów i redaktorów za właściwe po względem tematyki, stanowiące oryginalny wkład do postępu w nauce i/lub praktyce klinicznej lub posiadają pożądane walory dydaktyczne (szkoleniowe). Autor otrzymuje z redakcji zawiadomienie o przyjęciu bądź odrzuceniu pracy. Korekty tekstu dokonuje pierwszy Autor lub jeden ze współautorów.

Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian dotyczących stylistyki, mianownictwa i skrótów oraz poprawek wersji w języku angielskim - bez uzgodnienia z Autorem.

Artykuły należy zredagować poprawnie pod względem stylistycznym, zgodnie z obowiązującą pisownią i mianownictwem. Skróty muszą być wyjaśnione w tekście.

Prace nie zakwalifikowane do druku nie są odsyłane.

Przesłanie prac do redakcji jest równoznaczne z oświadczeniem Autora o nieograniczonych w żaden sposób prawach autorskich (osobistych i majątkowych) do zgłaszanego do wydania dzieła (dotyczy to również materiałów uzupełniających: ilustracji, wykresów itp.), które zostają przeniesione. Wysyłając tekst do publikacji Autor poświadcza również jego oryginalność oraz to, że artykuł nie był wcześniej publikowany.

W przypadku prac współautorskich niezbędne jest nadesłanie oświadczenia o procentowym udziale poszczególnych Autorów – wzory oświadczeń poniżej.

Oświadczenie o współautorstwie

Declaration of co-authorship

Prace należy nadsyłać w formacie word.doc (word.docx) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. oraz w egzemplarzu wersji papierowej (nie podlega zwrotowi Autorom) na adres redakcji wraz z pismem przewodnim, zawierającym oświadczeniem, że nie była ona publikowana w innym czasopiśmie.

Umowa wydawnicza (DOCX)

Umowa wydawnicza (PDF)

WYMOGI OGÓLNE I TECHNICZNE PRZYGOTOWANIA PRAC

Prace winny być napisane w edytorze tekstu Word, czcionka Times New Roman „12”. Tekst przygotowany w formacie A4, nie powinien być adjustowany.

Na pierwszej stronie należy podać:

  • Tytuł pracy w języku polskim i angielskim
  • Pełne imię i nazwisko Autora (Autorów) pracy. Przy pracach wieloośrodkowych należy przypisać Autorów do ośrodków z których pochodzą
  • Pełną nazwę ośrodka (ośrodków), z którego pochodzi praca (w wersji oficjalnie ustalonej)
  • Wskazać Autora do korespondencji oraz adres na jaki Autor życzy sobie otrzymać korespondencję wraz z tytułem naukowym, pełnym imieniem i nazwiskiem oraz z numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej. Jednocześnie Autor wyraża zgodę na publikację przedstawionych danych adresowych (jeśli Autor wyrazi takie życzenie, numer telefonu nie będzie publikowany)
  • Streszczenie w języku polskim i angielskim
  • Słowa kluczowe w języku polskim i angielskim – nie więcej niż 5 – opisujących przedmiot pracy, jeśli to możliwe – zgodnie z Index Medicus Subject Headings (MESH)

Streszczenie i słowa kluczowe (w języku polskim i angielskim) dla prac oryginalnych winno zawierać od 200 do 250 słów w układzie - Cel pracy, Materiał i metodyka, Wyniki, Wnioski/Podsumowanie; dla prac kazuistycznych i poglądowych – od 100 do 150 słów.

Na drugie stronie pracy powinny być opisane informacje o źródłach finansowania pracy (grant, sponsor), podziękowania, ewentualnie powinna się tutaj pojawić nazwa kongresu, na którym praca została ogłoszona oraz zgoda pacjenta na publikację, jeśli jest wymagana.

Tekst pracy

W zależności od rodzaju, praca powinna być podzielona na:

  • Praca oryginalna – wstęp (wprowadzenie do zagadnienia, opis problemu i założenia), cel(e) pracy, materiał i metody (opis projektu badania naukowego, miejsca), wyniki, omówienie (na tle aktualnego piśmiennictwa) i wnioski (nie powinny być powtórzeniem wyników badań)
  • Praca kazuistyczna – wstęp, opis przypadku, omówienie i wnioski
  • Praca poglądowa – wstęp, rozwinięcie omawianego tematu, wnioski

Wymagania co do objętości prac

Prace oryginalne: objętość nie powinna przekraczać 14 stron maszynopisu, wliczając w to stronę tytułową, streszczenie, słowa kluczowe, tekst właściwy i piśmiennictwo;

Prace kazuistyczne: objętość do 9 stron, wliczając w to stronę tytułową, streszczenie, słowa kluczowe, tekst właściwy i piśmiennictwo;

Prace poglądowe: objętość prac poglądowych nie powinna przekraczać 20 stron łączne z piśmiennictwem;

Sprawozdania ze zjazdów i recenzje: objętość – 2 strony.

Skróty stosowane w tekście należy zawsze objaśniać przy pierwszym wystąpieniu terminu, nie należy stosować skrótów w tytule pracy. Niezależnie od tematyki w tekście należy używać międzynarodowych nazw leków.

Wyniki badań laboratoryjnych oraz odpowiednie normy i odchylenia standardowe powinny być wyrażone w jednostkach przyjętych przez Międzynarodowy Układ Miar SI.

Tabele, ryciny, zdjęcia, mapy itp.

Powinny być załączone w osobnej kopercie, również na płycie osobno z zaznaczeniem miejsca ich umieszczenia w tekście. Wszystkie użyte skróty powinny być wyjaśnione pod tabelą, ryciną itp.

Tabele powinny być opisane nad tabelą i ponumerowane cyframi arabskimi. Ryciny powinny być opisane pod ryciną i ponumerowane cyframi arabskimi.

Piśmiennictwo

Piśmiennictwo powinno być umieszczone na końcu pracy – pisane taką samą czcionką jak tekst, ułożone zgodnie z kolejnością cytowania prac w tekście oznaczonych w nawiasach kwadratowych (standard Vancouver). Piśmiennictwo powinno zawierać wyłącznie pozycje opublikowane. W piśmiennictwie nie można zamieszczać prac nie cytowanych w tekście pracy.

Opisy wydawnictw zwartych (książki):

Nazwisko(a) Autora(ów) wraz z inicjałem imienia, tytuł, ew. numer kolejnego wydania, nazwę wydawcy, miejsce i rok wydania; przy pracach zbiorowych nazwisko(a) Redaktora(ów) odpowiedzialnego oraz skrót red. podaje się przed tytułem książki; przy opisach rozdziałów książek należy podać Autora(ów) rozdziału, tytuł rozdziału, następnie po oznaczeniu „W.”, tytuł całości, Autora(ów) Redaktora(ów) całości, oznaczenie części wydawniczej, nazwę wydawcy, miejsce i rok wydania oraz numery stron na których zaczyna się i kończy utwór, np.

Książka (całość):

Maramorosch K, Shope RE. Invertebrate Immunity. Academic Press. New York, San Francisco, London 1976.

 

Rozdział w książce:

Bron JD. Early events in the infection of the arthopod gut by pathogenic insect viruses. In: Invertebrate Immunity. Ed. Maramorosch K, Shope RE. Academic Press. New York, San Francisco, London 1976; 80-111.

Orkiszewska A. Badania u chorych chirurgicznych W: Chirurgia dla pielęgniarek. Red. Rowiński W, Dziak A, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1999; 48-72.

 

Dokumenty elektroniczne online

Obowiązują te same zasady piśmiennictwa jak przy dokumentach drukowanych. Na końcu należy umieścić po przecinku [datę dostępu] i adres internetowy.

Przykład:

Woźniak Z., Niepełnosprawność i niepełnosprawni w polityce społecznej. Społeczny kontekst medycznego problemu, Warszawa, [dostęp: 2010.03.03] www.swps.edu.pl/new_www/UserFiles/File/EFS/Publikacje?1_3.pdf.

 

Systemy elektronicznego komunikowania się (wortal, blog, forum, informacje ze strony www)

Tytuł wortalu, bloga, forum, [dostęp] adres internetowy

Przykład:

Badania pielęgniarskie konsekwencje wypalenia, [dostęp 2013.12.10] http://www.nursing.com.pl/ArchiwumMagazynuPiP_Badanie_pielegniarskie_Konsekwencje_wypalenia_47.html