Zeszyty Naukowe WSBiP, ISSN 2300-1739, 

zn.wsbip.edu.pl

 

 

 

 

 

Informacja dla autorów  

 

Redakcja przyjmuje do druku te prace, które zostaną uznane przez recenzentów i redaktorów za właściwe po względem tematyki, stanowiące oryginalny wkład do postępu w nauce lub posiadają pożądane walory dydaktyczne (szkoleniowe). Autor otrzymuje z redakcji zawiadomienie o przyjęciu bądź odrzuceniu pracy. Korekty tekstu dokonuje pierwszy autor lub jeden ze współautorów.

Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian dotyczących stylistyki, nazewnictwem i skrótów oraz poprawek wersji w języku angielskim - bez uzgodnienia z autorem.

Artykuł należy zredagować poprawnie pod względem stylistycznym, zgodnie z obowiązującą pisownią i nazewnictwem. Zastosowane skróty winny być wyjaśnione w tekście.

Prace niezakwalifikowane do druku nie są odsyłane.

W przypadku prac współautorskich niezbędne jest nadesłanie oświadczenia o procentowym udziale poszczególnych Autorów – wzór oświadczenia poniżej.

>> Oświadczenie o współautorstwie PDF <<

Declaration of co-authorship >>PDF<<

Prace należy nadsyłać w formacie word.doc (word.docx) na adres: biglowna@wsbip.edu.pl oraz w 2 egzemplarzach wersji papierowej (nie podlegają zwrotowi Autorom) na adres redakcji wraz z pismem przewodnim, zawierającym oświadczeniem, że nie była ona publikowana w innym czasopiśmie .

>> Umowa wydawnicza DOC PDF <<

>> Załącznik 1 do umowy DOC PDF <<

>> Załącznik 2 do umowy DOC PDF <<

Wymogi ogóle i techniczne przygotowania prac

Prace oryginalne: objętość nie powinna przekraczać 12 stron maszynopisu, wliczając w to stronę tytułową, streszczenie, słowa kluczowe, tekst właściwy i piśmiennictwo; Sprawozdania ze zjazdów i recenzje: objętość – 2 strony.

Materiał do publikacji powinien być przygotowany zgodnie z zasadami procesu wydawniczego obowiązującego w redakcji.

Tekst pracy, wielkość tabel i rysunków powinny być przygotowane zgodnie z szablonem formatu przygotowanym przez redakcję.

Obowiązujący układ artykułu

Imię i nazwisko – czcionka Calibri Light, 10 pkt, pogrubiona, wielkie litery

Tytuł artykułu w języku polskim – czcionka Calibri Light, 13 pkt, pogrubiona, wielkie litery, wyśrodkowane, interlinia wielokrotnie 1,15, odstęp przed 24 pkt, po 12 pkt

Streszczenie pracy - w języku polskim (od 600 do 1000 znaków); słowa kluczowe – należy podać do 5 słów – czcionka Calibri Light, 9 pkt, wyjustowane, interlinia wielokrotne 1,15, odstęp przed 3 pkt, po 3 pkt

Tekst główny pracy – powinien obejmować wstęp, cel i metody badawcze, wyniki (dyskusję), wnioski (lub podsumowanie), spis literatury – czcionka Calibri Light 11 pkt, interlinia wielokrotne 1,15, odstęp przed 3 pkt, po 3 pkt.

Kolejne akapity należy rozpoczynać wcięciem 1,0 cm.

Tytuły tabel, wykresów, rysunków, map itp. powinny być podane zarówno w języku polskim jak i angielskim, a ich numery cyframi arabskimi – czcionka Calibri Light 9 pkt – interlinia wielokrotne 1,15, – przed 12 po 6 pkt; źródło – czcionka Calibri Light 9 pkt – interlinia wielokrotne 1,15, – przed 6 po 12 pkt. Tekst tabeli czcionka Calibri Light 9 pkt – interlinia pojedyncza, – przed 0 po 0 pkt;

Piśmiennictwo – przy powoływaniu się w tekście na publikacje innych autorów podajemy w nawiasach nazwisko, rok oraz stronę w układzie chronologicznym [Dziekański 2012, Olak 2013] lub zdaniem Pawlik [2011], [Kowalski (red.) 2013, 34], [Anonim, Pierwszy 2003, 45], [OECD 2010, 45], [OECD 2010, http://www.oecd...], [Ustawa z 17 grudnia 2004], [http://www.onet.pl/] – czcionka Calibri Light 10 pkt; interlinia wielokrotne 1,15, – przed 3 po 3 pkt.

Wykaz literatury należy umieścić na końcu artykułu. Literatura – wykaz piśmiennictwa należy zestawić w porządku alfabetycz-nym – czcionka Calibri, 10 pkt, wielkie litery, wyjustowane, interlinia wielokrotne 1,15, odstęp przed 3 pkt, po 3 pkt.

Kowalski J. (red.), Rola polityki regionalnej w gminie, Wyd. UJK w Kielcach, Kielce 2012.

Anonim T., Pierwszy T., (red.), Zarządzanie, PWN, Warszawa 2003.

OECD, Strategia Zróznoważonego Wzrostu, 2010, http://www.oecd-ilibrary.org (12.02.2013).

Ustawa z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Dz. U., nr 14, poz. 114 ze zm.

Tytuł ze strony www, http://www.onet.pl/ [data dostępu 25.08.2014]

Tytuł artykułu w języku angielskim – czcionka Calibri, 10 pkt, wielkie litery, pogrubione, wyjustowane, interlinia wielokrotne 1,15, odstęp przed 12 pkt, po 6 pkt.

Streszczenie pracy - w języku angielskim (od 600 do 1000 znaków); słowa kluczowe – należy podać do 6 słów w języku angielskim – czcionka Calibri, 9 pkt, wyjustowane, interlinia wielokrotne 1,15, odstęp przed 3 pkt, po 3 pkt.

>> Szablon DOC PDF <<

 

>> Wytyczne dla autorów DOC PDF <<

 

 
Polityka wydawnicza
Redakcja
Rada naukowa
Informacje dla autorów
Procedura recenzowania
Zapora Ghostwriting
Lista recenzentów
Wersja elektroniczna
Wydawca
Kontakt
 

 

© 2014 DZIEKAN.
ALL RESERVED.