baner acta 2

pdf icoCAŁY ZESZYT

<1-6> oznacza możliwość pobrania części zeszytu oznaczonego stronami 1-6

Szanowni Czytelnicy

pdf ico

<1-12>

Bogusław Kaczmarek, Zarządzanie u progu xxi wieku

pdf ico

<13-20>

Anna Michalik, Dydaktyka ekonomii zrównoważonego rozwoju jako jeden z aspektów strategii przedsiębiorstwa

pdf ico

<21-32>

Adam Brzeszczak, Justyna Imiołczyk, Sustainable development in waste management- analysis of waste collection system in the city of częstochowa

pdf ico

<33-46>

Dawid Lahutta, Wpływ stosowania koncepcji zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu na wartość przedsiębiorstwa dla akcjonariuszy

pdf ico

<47-64>

Elwira Leśna-Wierszołowicz, Korzyści ze stosowania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwie

pdf ico

<65-76>

Michał Adam Leśniewski, Menedżer w procesie zarządzania przez cele w systemie konkurencyjności przedsiębiorstw

pdf ico

<77-88>

Marzena Nowak Mirosława, Zofia Szewczyk, The role of Eco-innovation in sustainable business development

pdf ico

<89-104>

Stanisław Wieteska, Anna Piechota, Nowoczesne metody zarządzania flotami samochodów ciężarowych i dostawczych w Polsce

pdf ico

<105-119>

Mariusz Wieczorek, Obsadzanie wyższych stanowisk w służbie cywilnej

pdf ico

<120-135>

Anita Jarzębowska, Skutki prawne umieszczenia nazwiska w firmie

pdf ico

<136-144>

Agnieszka Malarewicz – Jakubów, Prawne aspekty ochrony oznaczenia przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa

pdf ico

<145-153>

Anna Dorota Wiśniewska, Zniekształcenie nazwy identyfikującej działalność przedsiębiorcy jako forma dozwolonej krytyki w świetle wyroku sądu najwyższego z dnia 23.07.2015 r. (sygn. I csk 549/14, „sprawa allegro”)

pdf ico

<154-163>

Aleksandra Kozak, Sposoby ochrony niezarejestrowanych oznaczeń przedsiębiorcy

pdf ico

<164-175>

Anna Tworkowska-Baraniuk, Cybersquatting i metatagging – ochrona oznaczeń przedsiębiorcy w środowisku internetowym

pdf ico

<176-187>

Cezary Dzierzbicki, Skutki wpisu fikcyjnego adresu przedsiębiorcy do krajowego rejestru sądowego

pdf ico

<188-206>

Grzegorz Kozieł, Obowiązek przedsiębiorcy podawania firmy sprzed transformacji (w tym następstwa prawnego) – uwagi de lege lata i de lege ferenda

pdf ico

<207-221>

Joanna Dominowska, Oznaczenia przedsiębiorców działających w trzecim sektorze

pdf ico

<222-235>

Katarzyna Siemion, Oznaczanie przedsiębiorców działających w sporcie

pdf ico

<236-249>

Maciej Pleban, Oznaczenie przedsiębiorcy w polskim i europejskim prawie konkurencji, a zjawisko ambush marketingu

pdf ico

<250-262>

Maciej Etel, Nip jako podstawowy element identyfikacji przedsiębiorcy

pdf ico

<263-273>

Katarzyna Sakowska, Karolina Zapolska, Firma a znak towarowy – zarys problematyki

pdf ico

<274-292>

Mateusz Rymuza, Wybrane zagadnienia ochrony znaku towarowego w prawie polskim

pdf ico

<293-307>

Witold Małecki, Obowiązki identyfikacyjne przedsiębiorców z perspektywy dualistycznej koncepcji wyodrębniania prawa gospodarczego

pdf ico

<308-324>

Agnieszka Borowska – Żywno, Oznaczenie przedsiębiorcy w aspekcie znaku towarowego

pdf ico

<325-337>

Paweł Czaplicki, Specyfika oznaczania przedsiębiorców w sektorze ochrony zdrowia- wykorzystywanie w firmie przedsiębiorcy nazwy klinika

pdf ico

<338-349>

Adrian Dziekan, Kolizja prawa do firmy i prawa ochronnego na znak towarowy

pdf ico

<350-360>

Magdalena Dragun, Zastrzeżenie nazwy/logo firmy jako znaku towarowego a sprzeciw do rejestracji znaku towarowego – rozważania na tle obowiązującego od 15.04.2016r. tzw. Systemu procedury sprzeciwowej

pdf ico

<361-377>

Иваничкина Мария, Покраяц Радмила, Трикоз Елена Николаевна, История возникновения товарного знака в россии как средства обозначения предпринимателя

pdf ico

<378-393>

Michał Hałasa, Zasada wyłączności firmy a rejestracja przedsiębiorców

pdf ico

<394-406>

Marcin Jakubaszek, Tworzenie firmy oddziału osoby prawnej w kontekście zasady jedności firmy – wnioski de lege lata i de lege ferenda

pdf ico

<407-417>

Małgorzata Dziadzio, Piotr Ochwat, Dopuszczalność skracania korpusu firmy spółki kapitałowej w świetle przepisów kodeksu cywilnego, kodeksu spółek handlowych oraz ustawy o krajowym rejestrze sądowym

pdf ico

<418-433>

Michał Mariański, Sposoby subsydiarnego oznaczania podmiotów działających na rynku finansowym

pdf ico

<434-447>

Paulina Szorc, Swoboda kształtowania nazwy spółki według prawa polskiego i wielkiej brytanii. Analiza prawnoporównawcza

pdf ico

<448-464>

Radosław Niwiński, Oznaczanie klubów sportowych – dodatek „sportowa spółka akcyjna”

pdf ico

<465-479>

Renata Tanajewska, Spółka z o.o. – „folwark zwierzęcy” w nazwie spółki w zależności od podmiotowości prawnej wspólnika

pdf ico

<480-494>

Wojciech Bartnik, Firma wprowadzająca w błąd na przykładzie phoenix companies w prawie polskim

pdf ico

<495-503>

Szymon Studziński, Nowoczesne sposoby ochrony marki – abstrakcyjne znaki towarowe

pdf ico

<504-519>

Anna Zybura, Opieka i wychowanie w rodzinnej pieczy zastępczej. Na przykładzie powiatu ostrowieckiego

pdf ico

<520-545>

Anna Dąbrowska, Rodzina migracyjna w przestrzeni życiowej dorastających. Holistyczny model wsparcia dla rodzin rozłączonych przestrzennie.

pdf ico

<546-549>

Sprawozdanie z II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Ile dobrego jest w człowieku? Sieroctwo – emanacja dobra czy zła”

pdf ico

<550-553>

Informacja dla autorów

pdf ico

<554-556>