baner acta 2

Redakcja przyjmuje do druku te prace, które zostaną uznane przez recenzentów i redaktorów za właściwe po względem tematyki, stanowiące oryginalny wkład do postępu w nauce lub posiadają pożądane walory dydaktyczne (szkoleniowe). Autor otrzymuje z redakcji zawiadomienie o przyjęciu bądź odrzuceniu pracy. Korekty tekstu dokonuje pierwszy autor lub jeden ze współautorów.
Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian dotyczących stylistyki, nazewnictwem i skrótów oraz poprawek wersji w języku angielskim - bez uzgodnienia z autorem.
Artykuł należy zredagować poprawnie pod względem stylistycznym, zgodnie z obowiązującą pisownią i nazewnictwem. Zastosowane skróty winny być wyjaśnione w tekście.
Prace niezakwalifikowane do druku nie są odsyłane.
W przypadku prac współautorskich niezbędne jest nadesłanie oświadczenia o procentowym udziale poszczególnych Autorów – wzór oświadczenia poniżej.
>> Oświadczenie o współautorstwie PDF <<
Declaration of co-authorship >>PDF<<
Prace należy nadsyłać w formacie word.doc (word.docx) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz w 2 egzemplarzach wersji papierowej (nie podlegają zwrotowi Autorom) na adres redakcji wraz z pismem przewodnim, zawierającym oświadczeniem, że nie była ona publikowana w innym czasopiśmie .
>> Umowa wydawnicza DOC PDF <<
>> Załącznik 1 do umowy DOC PDF <<
>> Załącznik 2 do umowy DOC PDF <<
Wymogi ogóle i techniczne przygotowania prac
Prace oryginalne: objętość nie powinna przekraczać 12 stron maszynopisu, wliczając w to stronę tytułową, streszczenie, słowa kluczowe, tekst właściwy i piśmiennictwo; Sprawozdania ze zjazdów i recenzje: objętość – 2 strony.
Materiał do publikacji powinien być przygotowany zgodnie z zasadami procesu wydawniczego obowiązującego w redakcji.
Tekst pracy, wielkość tabel i rysunków powinny być przygotowane zgodnie z szablonem formatu przygotowanym przez redakcję.
Obowiązujący układ artykułu
Imię i nazwisko – czcionka Calibri Light, 10 pkt, pogrubiona, wielkie litery
Tytuł artykułu w języku polskim – czcionka Calibri Light, 13 pkt, pogrubiona, wielkie litery, wyśrodkowane, interlinia wielokrotnie 1,15, odstęp przed 24 pkt, po 12 pkt
Streszczenie pracy - w języku polskim (od 600 do 1000 znaków); słowa kluczowe – należy podać do 5 słów – czcionka Calibri Light, 9 pkt, wyjustowane, interlinia wielokrotne 1,15, odstęp przed 3 pkt, po 3 pkt
Tekst główny pracy – powinien obejmować wstęp, cel i metody badawcze, wyniki (dyskusję), wnioski (lub podsumowanie), spis literatury – czcionka Calibri Light 11 pkt, interlinia wielokrotne 1,15, odstęp przed 3 pkt, po 3 pkt.
Kolejne akapity należy rozpoczynać wcięciem 1,0 cm.
Tytuły tabel, wykresów, rysunków, map itp. powinny być podane zarówno w języku polskim jak i angielskim, a ich numery cyframi arabskimi – czcionka Calibri Light 9 pkt – interlinia wielokrotne 1,15, – przed 12 po 6 pkt; źródło – czcionka Calibri Light 9 pkt – interlinia wielokrotne 1,15, – przed 6 po 12 pkt. Tekst tabeli czcionka Calibri Light 9 pkt – interlinia pojedyncza, – przed 0 po 0 pkt;
Piśmiennictwo – przy powoływaniu się w tekście na publikacje innych autorów podajemy w nawiasach nazwisko, rok oraz stronę w układzie chronologicznym [Dziekański 2012, Olak 2013] lub zdaniem Pawlik [2011], [Kowalski (red.) 2013, 34], [Anonim, Pierwszy 2003, 45], [OECD 2010, 45], [OECD 2010, http://www.oecd...], [Ustawa z 17 grudnia 2004], [http://www.onet.pl/] – czcionka Calibri Light 10 pkt; interlinia wielokrotne 1,15, – przed 3 po 3 pkt.
Wykaz literatury należy umieścić na końcu artykułu. Literatura – wykaz piśmiennictwa należy zestawić w porządku alfabetycz-nym – czcionka Calibri, 10 pkt, wielkie litery, wyjustowane, interlinia wielokrotne 1,15, odstęp przed 3 pkt, po 3 pkt.
Kowalski J. (red.), Rola polityki regionalnej w gminie, Wyd. UJK w Kielcach, Kielce 2012.
Anonim T., Pierwszy T., (red.), Zarządzanie, PWN, Warszawa 2003.
OECD, Strategia Zróznoważonego Wzrostu, 2010, http://www.oecd-ilibrary.org (12.02.2013).
Ustawa z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Dz. U., nr 14, poz. 114 ze zm.
Tytuł ze strony www, http://www.onet.pl/ [data dostępu 25.08.2014]
Tytuł artykułu w języku angielskim – czcionka Calibri, 10 pkt, wielkie litery, pogrubione, wyjustowane, interlinia wielokrotne 1,15, odstęp przed 12 pkt, po 6 pkt.
Streszczenie pracy - w języku angielskim (od 600 do 1000 znaków); słowa kluczowe – należy podać do 6 słów w języku angielskim – czcionka Calibri, 9 pkt, wyjustowane, interlinia wielokrotne 1,15, odstęp przed 3 pkt, po 3 pkt.
>> Szablon DOC PDF <<

>> Wytyczne dla autorów DOC PDF <<