baner acta 2

Zasady recenzowania tekstów zgłoszonych do publikacji w zeszytach naukowych są zgodne z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Podstawowe zasady recenzowania publikacji w czasopismach, którymi w procesie recenzowania kieruje się redakcja są dostępne w broszurze przygotowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce >>pobierz<<).
Redakcja zastrzega sobie prawo odrzucenia artykułu lub skrócenia tekstu, jeśli nie będzie on spełniał wymogów redakcyjnych.
Artykuły są poddawane ocenie i kwalifikacji przez sekretarza redakcji oraz redaktorów tematycznych w celu potwierdzenia, czy są zgodne z linią czasopisma oraz z wymogami stawianymi autorom. W przypadku braku zgodności z profilem względnie niespełnienia wymagań redakcyjnych, artykuły są zwracane autorom.
Redakcja dokonuje wyboru co najmniej dwóch recenzentów, niezatrudnionych w jednostce wydającej oraz spoza jednostki afiliowanej przez autora publikacji. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej, innej niż autora pracy.
Recenzowanie tekstów odbywa się przy, rekomendowanym przez Ministerstwo, zachowaniu anonimowości autora oraz recenzenta (tzw. „double-blind review process”).
Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia ((a) odrzuceniu artykułu; (b) zakwalifikowaniu do opublikowania bez poprawek; (c) dopuszczeniu do opublikowania po dokonaniu poprawek wskazanych przez recenzenta).
Warunkiem zakwalifikowania artykułu do dalszych etapów procesu wydawniczego są dwie pozytywne recenzje.
Autor jest informowany o wynikach recenzji. Otrzymuje ją do wglądu, aby mógł ustosunkować się do uwag recenzentów. Autor powinien dokonać poprawek, zgodnie z uwagami recenzenta najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od daty otrzymania recenzji.
W sytuacji zapisu w recenzji klauzuli dotyczącej konieczności wprowadzenia istotnych zmian lub uzupełnień, artykuł ponownie kierowany jest do recenzji do tego samego recenzenta.
Raz w roku publikowana jest na stronie czasopisma lista recenzentów. Nazwiska recenzentów podawane są w kolejności alfabetycznej.

Procedura i zasady recenzji DOC PDF
Formularz recenzji DOC PDF