baner acta 2

Redakcja zwraca uwagę na etykę w nauce, czyniąc starania wdrażające procedury zabezpieczające przed zjawiskami „ghostwriting” i „guest authorship”. „Ghostwriting” to zjawisko polegające na nieujawnieniu nazwiska osoby, która wniosła istotny wkład w powstanie publikacji, była autorem rzeczywistym bądź współautorem publikacji.

Zjawisko „Guest autorshhip” polega na uwzględnieniu konkretnej osoby jako autora lub współautora pracy, mimo że jego wkład w pracę był znikomy bądź w ogóle nie miał miejsca.

Obydwa zjawiska stanowią przejaw nieuczciwości naukowej, dlatego wszelkie wykryte nieprawidłowości w tym zakresie będą przez redakcję demaskowane i dokumentowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucji naukowych zatrudniających autorów, innych ośrodków naukowych bądź redakcje innych czasopism).

W celu uniknięcia zjawisk „ghostwriting” i „guest authorship”, redakcja oczekuje od wszystkich potencjalnych autorów uczciwego ujawniania faktycznego wkładu w powstanie publikacji (z podaniem afiliacji oraz kontrybucji, czyli informacji o tym, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, itp. wykorzystanych podczas przygotowanie publikacji). Jednocześnie redakcja informuje, że główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.