Zeszyty Naukowe WSBiP, ISSN 2300-1739, 

zn.wsbip.edu.pl

 

 

 

 

 

Polityka wydawnicza


„Acta Scientifica Academiae Ostroviensis, Sectio A: Nauki humanistyczne, społeczne i techniczne” to półrocznik wydawany przez Wyższą Szkołę Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. od 1996 r. W ciągu tych lat podlegał zmianom zarówno pod względem organizacyjnym, edytorskim i merytorycznym. Dzięki temu z dn. 23 grudnia 2015 r. czasopismo uzyskało 7 pkt i umieszczone zostało na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (lista B, poz. 50).

Intencją obecności czasopisma na arenie naukowej jest prezentowanie dorobku z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i technicznych zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym, a także rozpowszechnianie go w skali krajowej i międzynarodowej w rozmaitych ośrodkach życia naukowego
i akademickiego.

Szerokie spektrum spraw, wokół których koncentruje się problematyka poruszana w czasopiśmie pozwala na podjęcie współcześnie ważnych i aktualnych zagadnień z zakresu wymienionych obszarów.

Priorytetem „Acta Scientifica Academiae Ostroviensis, Sectio A: Nauki humanistyczne, społeczne i techniczne” jest zarówno wysoki poziom merytoryczny oraz edytorski, jak i dbałość o bogactwo poruszanej problematyki oraz rzeczywiste otwarcie się na publikacje autorów z kraju, jak i z zagranicy.

Redaktorzy składają Autorom artykułów podziękowanie za podjęcie wysiłku i przygotowanie oryginalnych opracowań naukowych istotnie wzbogacających zakres teoretyczny, jak i obszar badań w omawianych zakresach.


 
Polityka wydawnicza
Redakcja
Rada naukowa
Informacje dla autorów
Procedura recenzowania
Zapora Ghostwriting
Lista recenzentów
Wersja elektroniczna
Wydawca
Kontakt
 

 

© 2014 DZIEKAN.
ALL RESERVED.